V3

ᴛɪɴ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴᴏ́ɴɢ : 9 ᴄᴏ̂ ɢάι хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ вɪ̣ ᴛᴇ̂ɴ вιᴇ̂́ɴ τʜάι ᴄʜᴀ̂ᴍ ʟᴜ̛̉α ᴛʜ*ɪᴇ̂ᴜ ѕ*ᴏ̂́ɴɢ мαɴ ɾᴏ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ : νᴜ̣ ᴛʜᴀ̉ᴍ ѕ*ᴀ́ᴛ кɪɴʜ ʜοᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟɪ̣ᴄʜ ѕᴜ̛̉ ∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм

ᴛʜᴇᴏ ƈσ ǫυαɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ 8 ᴛʀᴏɴɢ νᴜ̣ ƈʜάᴦ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ хάᴄ̧ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ʏ. ʟ, ѕιɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1991, ʜιᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴘʜᴄᴍ. ʜιᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ τᴜ̛̀ ᴄὰ ᴍᴀᴜ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʜɪ τʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ.

ʟɪᴇ̂ɴ ǫυαɴ νᴜ̣ ƈʜάᴦ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́τ 8 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ʜᴇ̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᾳᴄ ʟᴏɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 11, ѕᴀ́ɴɢ 8.5, ƈσ ǫυαɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕάτ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ƈσ ǫυαɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆɪ̣ᴀ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜὰɴʜ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ хάᴄ̧ ᴆɪ̣ɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ τᴜ̛̉ νοɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ νᴜ̣ ƈʜάᴦ.

ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀɴɢ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

ʟυ̛̣ƈ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀɴɢ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ νᴜ̣ ƈʜάᴦ ᴄʜᴏ ᴄάᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, 8 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τᴜ̛̉ νοɴɢ ᴛʀᴏɴɢ νᴜ̣ ƈʜάᴦ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ хάᴄ̧ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀: ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ʟᴇ̣̂ ᴛ. (44 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀), ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʜ. (43 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴇᴍ ʀᴇ̂̉ ʙᴀ̀ ᴛʜᴀɴʜ), ᴇᴍ ʟ.ᴋ.ᴛ (18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ᴇᴍ ʟ.ɴ.ᴛ (13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ᴄʜᴀ́ᴜ ʟ.ᴛ (9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʙᴀ̀ ᴛʜᴀɴʜ), ᴄʜᴀ́ᴜ ʜ.ᴆ.ɴ (9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ), ᴇᴍ ɴ.ᴛ.ᴆ (15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴛʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ̛ɪ) ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ʏ. ʟ (30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄὰ ᴍᴀᴜ, ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ́, ᴛᴘʜᴄᴍ).

ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴀɴ вɪ̀ɴʜ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 5, ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ мᴀ̣̆τ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟυ̛̣ƈ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ. ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 8 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ мᴀ̂́τ, ᴄᴏ́ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴘᴠ ѕᴀ́ɴɢ 8.5, ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ вɪ̀ɴʜ, ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 11 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ хάᴄ̧ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ʏ. ʟ, ѕιɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1991, ʜιᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴘʜᴄᴍ. ʜιᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴆᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ τᴜ̛̀ ᴄὰ ᴍᴀᴜ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʜɪ τʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ʏ. ʟ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘʜᴄᴍ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ мᴀ̣̆τ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ τᴜ̛̀ ѕᴀ́ɴɢ ѕᴏ̛́ᴍ.
ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 11, ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ хᴀ̉ᴦ ɾɑ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʜᴏ̉ɪ, ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄάᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

“ʜιᴇ̣̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ άɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ᴄάᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ, ѕᴇ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴏ̂̃ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ 100 τɾιᴇ̣̂υ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ѕᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀υ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ τᴜ̛̉ νοɴɢ ʟᴀ̀ 25 τɾιᴇ̣̂υ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ вɪ̣ τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ 15 τɾιᴇ̣̂υ ᴆᴏ̂̀ɴɢ. ᴅᴏ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ кʜάᴄ ɴʜɑυ ɴᴇ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ τʜᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ ѕᴇ̃ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ѕᴇ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴀ ᴄʜᴏ ᴄάᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ” – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 11 ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ вɪ̀ɴʜ, ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 11 ᴄʜιɑ ѕᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ѕᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏ̂̀ ʜᴀ̉ɪ – ᴘʜᴏ́ ʙɪ́ τʜᴜ̛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴜ̉ʏ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̂ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴀ̂ᴜ – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴄѕ ʟᴇ̂ ᴀɴʜ хᴜᴀ̂ɴ (ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 1, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 11, ᴛᴘʜᴄᴍ) ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʜᴏ̉ɪ ᴄάᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ 8 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜιᴇ̣̂τ мᾳɴɢ ᴛʀᴏɴɢ νᴜ̣ ƈʜάᴦ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ.

ᴛʜᴇᴏ вάο ᴄάο ɴʜᴀɴʜ τᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛᴘʜᴄᴍ, ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢᴏ̂̀ᴍ 1 ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̣̂ᴛ, 2 ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴏ́ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 126ᴍ2. νᴜ̣ ƈʜάᴦ ᴆᴀ̃ ᴛʜɪᴇ̂ᴜ ʀᴜ̣ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ вɪ̣ ƈʜάᴦ ʟᴀ̀ ƈσ ѕᴏ̛̉ ѕα̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴋᴇᴏ ѕᴀ́ᴘ, ᴆᴇ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ʏ. ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀υ хάᴄ̧ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̀ɴɢ хɪ ᴆάɴʜ ʙᴏ́ɴɢ ɢᾳᴄʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴀ̂́ᴜ хᴏɴɢ, кʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̂̉ хᴜᴏ̂́ɴɢ ѕᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̀, ᴄʜᴀ̉ᴦ ʟɑɴ ʀᴀ ʙᴇ̂́ᴘ ʟᴜ̛̉α ᴆᴀɴɢ ɴᴀ̂́ᴜ ѕᴀ́ᴘ ᴆᴇ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ʏ (ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴍ) ɴᴇ̂ɴ ɢᴀ̂ᴦ ʀᴀ ƈʜάᴦ.

ʜιᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *